Quick Job Search

Jobs:

Advanced search

CILIP
FACET
Information Professional

The best Temporary Jobs for Librarians and Information Professionals

Library and Customer Service Assistant Manager / Rheolwr Cynorthwyol Llyfrgell a Gwasanaeth Cwsmer

Employer: Denbighshire County Council/Sir Ddinbych Cyngor
Location: Denbighshire South/De Sir Ddinbych
Salary: Grade/Gradd 8 £28,221 - £30,756 pro rata
Published Date: 6 Dec 2018
Status: 30 hours per week
Ref: CCSE00011W3CWE

Job Description

The Library/One Stop Shop service is at the heart of the Council and we are looking for an assistant manager to support the delivery and development of the service.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website www.denbighshire.gov.uk. For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae’r gwasanaeth Llyfrgell/Siop Un Alwad wrth wraidd y Cyngor ac rydym yn chwilio am reolwr cynorthwyol i gefnogi darpariaeth a datblygiad y gwasanaeth.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

 

Contact

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Closing Date: 17th December 2018

Interview Date: 8th January 2019

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 17 eg Rhagfyr 2018

Dyddiad Cyfweliad: 8fed Ionawr 2019

 

Quick Job Search

Search again

Featured Jobs

Interim Scientific Information Manager - Librarian

Location:
Milton Park, Abingdon (some travel to Slough site)
Salary:
Competitive

School Librarian

Location:
Anlaby, East Yorkshire
Salary:
Competitive